Missie, visie en fundamenten

Missie

De vereniging heeft als doel een platvorm te creëren voor de studenten aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, locatie Amsterdam (VAA). De vereniging hoopt hiermee het contact tussen de verschillende studiejaren te verbeteren en te kunnen verdiepen en verbreden in het onderwijs. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, zoals symposia en andere evenementen en hiermee een brug te slaan tussen studie en praktijk.


Visie

A.S.V. Devera is een platform dat de ontwikkeling van verloskundigen in opleiding (VIO's) stimuleert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling binnen het verloskundig vak en op sociaal gebied. Dit tracht de vereniging te bereiken door interactie te faciliteren tussen de VIO's onderling, VIO's met het beroep en VIO's van andere opleidingen.

Onder ontwikkeling binnen het verloskundig vak wordt de ontwikkeling van praktische vaardigheden en kennisontwikkeling verstaan die bijdragen aan de studie en de carrière van VIO's.    

Onder sociale ontwikkeling wordt verstaan het verder ontwikkelen van vaardigheden die de interactie tussen leden van A.S.V. Devera bevorderen.

Fundamenten

Ontwikkeling binnen het verloskundig vak 

Het eerste fundament is ontwikkeling binnen het verloskundig vak. Hieronder wordt de verdere ontwikkeling van praktische vaardigheden en kennisontwikkeling die bijdragen aan de studie en carrière van VIO's verstaan. De ontwikkeling binnen het verloskundig vak omvat tevens het verkrijgen van inzichten in de studie Verloskunde, de mogelijkheden na de studie Verloskunde en de werkwijzen binnen organisaties. Deze inzichten en praktische vaardigheden zijn toepasbaar in de studie en carrière van de VIO's en zijn een aanvulling op de studie Verloskunde.  


Sociale ontwikkeling 

Het tweede fundament is sociale ontwikkeling. Onder sociale ontwikkeling wordt het verder ontwikkelen van vaardigheden die de interactie tussen leden van A.S.V. Devera bevorderen verstaan. De interactie tussen de leden zal een verrijking zijn van de studententijd en een gevoel van saamhorigheid creëren. Deze interactie kan leiden tot de uitwisseling van informatie met betrekking tot de studie, welke vervolgens kan bijdragen aan het verkrijgen van nieuwe inzichten en het verder ontwikkelen van samenwerkingscompetenties.